഍਀㰀栀琀洀氀 砀洀氀渀猀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀眀眀眀⸀眀㌀⸀漀爀最⼀㄀㤀㤀㤀⼀砀栀琀洀氀∀ഀ਀਀砀洀氀㨀氀愀渀最㴀∀爀甀∀ 氀愀渀最㴀∀爀甀∀㸀ഀഀ ഍਀㰀℀ⴀⴀ 猀愀瘀攀搀 昀爀漀洀 栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀愀氀最爀椀猀⸀挀漀洀⼀  ⴀⴀ㸀ഀ਀਀㰀琀椀琀氀攀㸀☀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄Ⰴ ἀ㠄䈄㸄㰄㴄㠄㨄 က㬄㌄䀄㠄䄄Ⰴ ἀ㠄䈄㸄㰄㴄㠄㨄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄㸄㈄ ∀က㬄㌄䀄㠄䄄∄Ⰰ ሀ㔄䀄㸄㴄㠄㨄〄 ∀㸄㨄〄䀄㔄㈄〄Ⰴ ⤀㔄㴄㨄㠄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄Ⰴ 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 䜀㔄䀄㴄䬄㤄 䄀 䄀㔄䀄㔄㄄䀄㸄㰄ഄഀ ഍਀㰀洀攀琀愀 栀琀琀瀀ⴀ攀焀甀椀瘀㴀∀挀漀渀琀攀渀琀ⴀ琀礀瀀攀∀ 挀漀渀琀攀渀琀㴀∀琀攀砀琀栀琀洀氀㬀 挀栀愀爀猀攀琀㴀眀椀渀搀漀眀猀ⴀ㄀㈀㔀㄀∀⼀㸀ഀ਀਀ഀഀ ഍਀㰀洀攀琀愀 渀愀洀攀㴀∀䄀甀琀栀漀爀∀ 挀漀渀琀攀渀琀㴀∀⸀㬄㠄伄 ℀〄㠄㐄∄㸀ഀ਀਀㰀洀攀琀愀 渀愀洀攀㴀∀䬀攀礀圀漀爀搀猀∀ 挀漀渀琀攀渀琀㴀∀☀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄Ⰴ ἀ㠄䈄㸄㰄㴄㠄㨄 က㬄㌄䀄㠄䄄Ⰴ ἀ㠄䈄㸄㰄㴄㠄㨄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄㸄㈄ ∀က㬄㌄䀄㠄䄄∄Ⰰ ሀ㔄䀄㸄㴄㠄㨄〄 ∀㸄㨄〄䀄㔄㈄〄Ⰴ ⤀㔄㴄㨄㠄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄Ⰴ 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 䜀㔄䀄㴄䬄㤄 䄀 䄀㔄䀄㔄㄄䀄㸄㰄Ⰴ ἀ㠄䈄㸄㰄㴄㠄㨄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄㸄㈄Ⰴ ⤀㔄㴄㨄㠄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄Ⰴ 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 ㈀伄㜄㨄㠄Ⰴ 㐀䀄㔄䄄䄄㠄䀄㸄㈄㨄〄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄Ⰴ 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 䤀㔄㴄㨄㠄Ⰴ 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 䤀㔄㴄㨄㠄 㼀䀄㸄㐄〄㘄〄Ⰴ 㨀䌄㼄㬄丄 䤀㔄㴄㨄〄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄Ⰴ 䤀㔄㴄㨄㠄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄 㨀䌄㼄㠄䈄䰄Ⰴ 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 䤀㔄㴄㨄㠄 䘀㔄㴄〄Ⰴ 㼀䀄㸄㐄〄㰄 䤀㔄㴄㨄〄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄Ⰴ 䤀㔄㴄㨄㠄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄 㰀㸄䄄㨄㈄〄Ⰴ 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 䤀㔄㴄㨄㠄 㼀䀄㸄㐄〄㘄〄 䘀㔄㴄〄Ⰴ 䤀㔄㴄㨄㠄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄 䐀㸄䈄㸄Ⰴ ഀഀ щенки цвергшнауцера питомник, щенки цвергшнауцера черный с серебром, кормление щенков цвергшнауцера, щенки цвергшнауцера, воспитание щенка цвергшнауцера, как кормить щенка цвергшнауцера, питание щенка цвергшнауцера, купить щенка цвергшнауцера в москве, цвергшнауцер фото, питомник цвергшнауцеров РКФ, куплю цвергшнауцера, цвергшнауцер купить, продажа цвергшнауцеров, цвергшнауцер о породе, цвергшнауцер щенки продажа, собака цвергшнауцер, цена цвергшнауцер, тримминг цвергшнауцера, стрижка цвергшнауцера, ഍਀䄀㸄丄㜄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄㸄㈄Ⰴ 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 䐀㸄䀄䌄㰄Ⰴ 䄀㸄丄㜄 㬀丄㄄㠄䈄㔄㬄㔄㤄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄Ⰴ 㨀䌄㼄㬄丄 䤀㔄㴄㨄〄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄Ⰴ 䤀㔄㴄㨄㠄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄 㨀䌄㼄㠄䈄䰄Ⰴ ㈀䬄䄄䈄〄㈄㨄〄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄㸄㈄Ⰴ 䌀䠄㠄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄Ⰴ ㈀㠄㐄㔄㸄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄Ⰴ 㼀䀄㸄㐄〄㰄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄Ⰴ 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 㸀㨄䀄〄䄄Ⰴ 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 䌀䔄㸄㐄Ⰴ 㼀㸄䀄㸄㐄〄 䄀㸄㄄〄㨄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄Ⰴ 䄀䈄〄㴄㐄〄䀄䈄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄Ⰴ 㸀䈄㐄〄㰄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄Ⰴ 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 㰀㸄㴄㸄㼄㸄䀄㸄㐄㴄〄伄 ㈀䬄䄄䈄〄㈄㨄〄Ⰴ 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 䐀㸄䈄㸄㌄䀄〄䐄㠄㠄Ⰴ 㐀䀄㔄䄄䄄㠄䀄㸄㈄㨄〄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄Ⰴ 㼀㠄䈄㸄㰄㴄㠄㨄㠄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄㸄㈄ ㈀ 㰀㸄䄄㨄㈄㔄Ⰴ 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 㨀㬄䌄㄄Ⰴ 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 䤀㔄㴄㨄㠄 䘀㔄㴄〄Ⰴ ㈀䬄䄄䈄〄㈄㨄〄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄㸄㈄Ⰴ 㨀㸄䀄㰄 㐀㬄伄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄Ⰴ 㴀㨄㼄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄Ⰴ ㈀㔄䄄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄Ⰴ 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 㐀㬄伄 ㈀伄㜄㨄㠄Ⰴ 㼀䀄㸄㐄〄㰄 䤀㔄㴄㨄〄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄∄㸀ഀ਀਀㰀洀攀琀愀 渀愀洀攀㴀∀爀漀戀漀琀猀∀ 挀漀渀琀攀渀琀㴀∀☀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄Ⰴ ἀ㠄䈄㸄㰄㴄㠄㨄 က㬄㌄䀄㠄䄄Ⰴ ἀ㠄䈄㸄㰄㴄㠄㨄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄㸄㈄ ∀က㬄㌄䀄㠄䄄∄Ⰰ ሀ㔄䀄㸄㴄㠄㨄〄 ∀㸄㨄〄䀄㔄㈄〄Ⰴ ⤀㔄㴄㨄㠄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄Ⰴ 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 䜀㔄䀄㴄䬄㤄 䄀 䄀㔄䀄㔄㄄䀄㸄㰄Ⰴ ἀ㠄䈄㸄㰄㴄㠄㨄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄㸄㈄Ⰴ ⤀㔄㴄㨄㠄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄Ⰴ 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 ㈀伄㜄㨄㠄Ⰴ 㐀䀄㔄䄄䄄㠄䀄㸄㈄㨄〄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄Ⰴ 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 䤀㔄㴄㨄㠄Ⰴ 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 䤀㔄㴄㨄㠄 㼀䀄㸄㐄〄㘄〄Ⰴ 㨀䌄㼄㬄丄 䤀㔄㴄㨄〄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄Ⰴ 䤀㔄㴄㨄㠄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄 㨀䌄㼄㠄䈄䰄Ⰴ 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 䤀㔄㴄㨄㠄 䘀㔄㴄〄Ⰴ 㼀䀄㸄㐄〄㰄 䤀㔄㴄㨄〄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄Ⰴ 䤀㔄㴄㨄㠄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄 㰀㸄䄄㨄㈄〄Ⰴ 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 䤀㔄㴄㨄㠄 㼀䀄㸄㐄〄㘄〄 䘀㔄㴄〄Ⰴ 䤀㔄㴄㨄㠄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄 䐀㸄䈄㸄Ⰴ ഀഀ щенки цвергшнауцера питомник, щенки цвергшнауцера черный с серебром, кормление щенков цвергшнауцера, щенки цвергшнауцера, воспитание щенка цвергшнауцера, как кормить щенка цвергшнауцера, питание щенка цвергшнауцера, купить щенка цвергшнауцера в москве, цвергшнауцер фото, питомник цвергшнауцеров РКФ, куплю цвергшнауцера, цвергшнауцер купить, продажа цвергшнауцеров, цвергшнауцер о породе, цвергшнауцер щенки продажа, собака цвергшнауцер, цена цвергшнауцер, тримминг цвергшнауцера, стрижка цвергшнауцера, ഍਀䄀㸄丄㜄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄㸄㈄Ⰴ 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 䐀㸄䀄䌄㰄Ⰴ 䄀㸄丄㜄 㬀丄㄄㠄䈄㔄㬄㔄㤄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄Ⰴ 㨀䌄㼄㬄丄 䤀㔄㴄㨄〄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄Ⰴ 䤀㔄㴄㨄㠄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄 㨀䌄㼄㠄䈄䰄Ⰴ ㈀䬄䄄䈄〄㈄㨄〄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄㸄㈄Ⰴ 䌀䠄㠄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄Ⰴ ㈀㠄㐄㔄㸄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄Ⰴ 㼀䀄㸄㐄〄㰄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄Ⰴ 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 㸀㨄䀄〄䄄Ⰴ 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 䌀䔄㸄㐄Ⰴ 㼀㸄䀄㸄㐄〄 䄀㸄㄄〄㨄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄Ⰴ 䄀䈄〄㴄㐄〄䀄䈄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄Ⰴ 㸀䈄㐄〄㰄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄Ⰴ 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 㰀㸄㴄㸄㼄㸄䀄㸄㐄㴄〄伄 ㈀䬄䄄䈄〄㈄㨄〄Ⰴ 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 䐀㸄䈄㸄㌄䀄〄䐄㠄㠄Ⰴ 㐀䀄㔄䄄䄄㠄䀄㸄㈄㨄〄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄Ⰴ 㼀㠄䈄㸄㰄㴄㠄㨄㠄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄㸄㈄ ㈀ 㰀㸄䄄㨄㈄㔄Ⰴ 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 㨀㬄䌄㄄Ⰴ 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 䤀㔄㴄㨄㠄 䘀㔄㴄〄Ⰴ ㈀䬄䄄䈄〄㈄㨄〄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄㸄㈄Ⰴ 㨀㸄䀄㰄 㐀㬄伄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄Ⰴ 㴀㨄㼄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄Ⰴ ㈀㔄䄄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄Ⰴ 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 㐀㬄伄 ㈀伄㜄㨄㠄Ⰴ 㼀䀄㸄㐄〄㰄 䤀㔄㴄㨄〄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄∄㸀ഀ਀਀㰀洀攀琀愀 渀愀洀攀㴀∀䐀椀猀挀爀椀瀀琀椀漀渀∀ 挀漀渀琀攀渀琀㴀∀☀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄Ⰴ ἀ㠄䈄㸄㰄㴄㠄㨄 က㬄㌄䀄㠄䄄Ⰴ ἀ㠄䈄㸄㰄㴄㠄㨄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄㸄㈄ ∀က㬄㌄䀄㠄䄄∄Ⰰ ሀ㔄䀄㸄㴄㠄㨄〄 ∀㸄㨄〄䀄㔄㈄〄Ⰴ ⤀㔄㴄㨄㠄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄Ⰴ 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 䜀㔄䀄㴄䬄㤄 䄀 䄀㔄䀄㔄㄄䀄㸄㰄Ⰴ ἀ㠄䈄㸄㰄㴄㠄㨄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄㸄㈄Ⰴ ⤀㔄㴄㨄㠄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄Ⰴ 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 ㈀伄㜄㨄㠄Ⰴ 㐀䀄㔄䄄䄄㠄䀄㸄㈄㨄〄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄Ⰴ 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 䤀㔄㴄㨄㠄Ⰴ 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 䤀㔄㴄㨄㠄 㼀䀄㸄㐄〄㘄〄Ⰴ 㨀䌄㼄㬄丄 䤀㔄㴄㨄〄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄Ⰴ 䤀㔄㴄㨄㠄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄 㨀䌄㼄㠄䈄䰄Ⰴ 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 䤀㔄㴄㨄㠄 䘀㔄㴄〄Ⰴ 㼀䀄㸄㐄〄㰄 䤀㔄㴄㨄〄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄Ⰴ 䤀㔄㴄㨄㠄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄 㰀㸄䄄㨄㈄〄Ⰴ 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 䤀㔄㴄㨄㠄 㼀䀄㸄㐄〄㘄〄 䘀㔄㴄〄Ⰴ 䤀㔄㴄㨄㠄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄 䐀㸄䈄㸄Ⰴ ഀഀ щенки цвергшнауцера питомник, щенки цвергшнауцера черный с серебром, кормление щенков цвергшнауцера, щенки цвергшнауцера, воспитание щенка цвергшнауцера, как кормить щенка цвергшнауцера, питание щенка цвергшнауцера, купить щенка цвергшнауцера в москве, цвергшнауцер фото, питомник цвергшнауцеров РКФ, куплю цвергшнауцера, цвергшнауцер купить, продажа цвергшнауцеров, цвергшнауцер о породе, цвергшнауцер щенки продажа, собака цвергшнауцер, цена цвергшнауцер, тримминг цвергшнауцера, стрижка цвергшнауцера, ഍਀䄀㸄丄㜄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄㸄㈄Ⰴ 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 䐀㸄䀄䌄㰄Ⰴ 䄀㸄丄㜄 㬀丄㄄㠄䈄㔄㬄㔄㤄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄Ⰴ 㨀䌄㼄㬄丄 䤀㔄㴄㨄〄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄Ⰴ 䤀㔄㴄㨄㠄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄 㨀䌄㼄㠄䈄䰄Ⰴ ㈀䬄䄄䈄〄㈄㨄〄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄㸄㈄Ⰴ 䌀䠄㠄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄Ⰴ ㈀㠄㐄㔄㸄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄Ⰴ 㼀䀄㸄㐄〄㰄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄Ⰴ 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 㸀㨄䀄〄䄄Ⰴ 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 䌀䔄㸄㐄Ⰴ 㼀㸄䀄㸄㐄〄 䄀㸄㄄〄㨄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄Ⰴ 䄀䈄〄㴄㐄〄䀄䈄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄Ⰴ 㸀䈄㐄〄㰄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄Ⰴ 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 㰀㸄㴄㸄㼄㸄䀄㸄㐄㴄〄伄 ㈀䬄䄄䈄〄㈄㨄〄Ⰴ 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 䐀㸄䈄㸄㌄䀄〄䐄㠄㠄Ⰴ 㐀䀄㔄䄄䄄㠄䀄㸄㈄㨄〄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄Ⰴ 㼀㠄䈄㸄㰄㴄㠄㨄㠄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄㸄㈄ ㈀ 㰀㸄䄄㨄㈄㔄Ⰴ 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 㨀㬄䌄㄄Ⰴ 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 䤀㔄㴄㨄㠄 䘀㔄㴄〄Ⰴ ㈀䬄䄄䈄〄㈄㨄〄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄㸄㈄Ⰴ 㨀㸄䀄㰄 㐀㬄伄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄Ⰴ 㴀㨄㼄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄Ⰴ ㈀㔄䄄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄Ⰴ 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 㐀㬄伄 ㈀伄㜄㨄㠄Ⰴ 㼀䀄㸄㐄〄㰄 䤀㔄㴄㨄〄 䘀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄〄∄㸀㰀戀爀㸀ഀ਀਀ 㰀⼀栀攀愀搀㸀ഀഀ ഍਀ഀ਀਀㰀琀愀戀氀攀 戀漀爀搀攀爀㴀  挀攀氀氀倀愀搀搀椀渀最㴀  挀攀氀氀匀瀀愀挀椀渀最㴀  眀椀搀琀栀㴀∀㄀  ─∀㸀ഀഀ ഍਀  ഀ਀਀ 㰀琀搀㸀㰀椀洀最 愀氀琀㴀∀☀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄∄  猀爀挀㴀∀椀渀搀攀砀⸀昀椀氀攀猀⼀㄀ ㄀ ⸀瀀渀最∀㸀㰀椀洀最 愀氀琀㴀∀☀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 က㬄㌄䀄㠄䄄∄  猀爀挀㴀∀椀渀搀攀砀⸀昀椀氀攀猀⼀愀氀最爀椀猀开栀攀愀搀⸀樀瀀最∀㸀 ഀഀ ഍਀ഀ਀਀ഀഀ ഍਀  㰀琀戀漀搀礀㸀ഀ਀਀  㰀琀爀 瘀䄀氀椀最渀㴀琀漀瀀㸀ഀഀ ഍਀ഀ਀਀ഀഀ ഍਀ഀ਀਀㰀琀搀 眀椀搀琀栀㴀㄀ 㸀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀琀搀㸀ഀഀ
഍਀ഀ਀਀㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀ഀഀ

ЩЕНКИ ЦВЕРГШНАУЦЕРА

഍਀ഀ਀਀ഀഀ


Цвергшнауцер черный с серебром. Питомник "Алгрис" РКФ.
഍਀ 㸄㘄㐄㔄㴄㠄㔄 㔀 㴀㸄伄㄄䀄伄 ㈀ ㄀㔀 ㌀⸄ 㰀戀爀㸀䄀氀最爀椀猀 夀愀爀猀漀渀 ⴀ ⠀ᴀ㸄㈄㸄䄄㠄㄄㠄䀄䄄㨄⤄⸀ 䄀氀最爀椀猀 夀愀猀洀椀渀攀 ⴀ ⠀ᰀ㸄䄄㨄㈄〄⤄⸀ഀ਀਀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀栀㄀㸀ഀഀ

Цвергшнауцер черный с серебром

Silium Corvette
഍਀㰀栀㔀㸀㰀椀洀最 愀氀琀㴀∀☀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 䜀㔄䀄㴄䬄㤄 䄀 䄀㔄䀄㔄㄄䀄㸄㰄∄  猀爀挀㴀∀⼀⼀稀眀攀爀最椀⸀渀愀爀漀搀⸀爀甀⼀㈀ ㄀㔀⼀琀漀猀栀愀开猀琀漀椀欀愀⸀樀瀀最∀㸀㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀䄀氀最爀椀猀 䤀琀愀氀椀愀㰀⼀栀㔀㸀ഀ਀਀ഀഀ
Отец: Silium Corvette (Manit´s Drunk on You x Silium Vendetta)
Юный Чемпион России, Чемпион России, Чемпион Латвии, Eyes tested 2015 Clear.
഍਀∀ⴄ㄀Ⰰ က㐄㘄㠄㬄㠄䈄㠄ⴄ㄀ ⠀㜀〄㨄䀄䬄䈄〄Ⰴ 㼀㔄䀄㔄䠄㬄㠄 ㈀ ကⴄ㈀⤀⸀㰀戀爀㸀ഀ਀਀ᰀ〄䈄䰄㨄 䄀氀最爀椀猀 䤀琀愀氀椀愀 ⠀䈀愀渀搀猀洀愀渀 漀渀 䈀爀漀愀搀眀愀礀 䔀 匀愀猀焀甀攀栀愀渀渀愀 唀氀愀渀欀愀⤀㰀戀爀㸀ഀഀ Чемпион России, ОКД-1, Обидиенс-1 (квалификация), Т-1, Аджилити-1 (закрыта, перешли в А2).
Победитель и призер соревнований по Аджилити (А-1 мини). Eyes tested 2015 Clear.
഍਀㰀戀爀㸀ഀ਀਀㰀愀ഀഀ href="http://algris.com/">http://algris.com - сайт питомника "Алгрис".
഍਀⸀㬄㠄伄 ℀〄㠄㐄 䈀⸄㠀ⴀ㤀 ㌀ⴀ㜀㜀㄀ⴀ㈀㈀ⴀ㄀㤀㰀戀爀㸀ഀ਀਀䴀愀椀氀琀漀㨀 㰀愀 栀爀攀昀㴀∀洀愀椀氀琀漀㨀 搀漀最琀爀攀渀攀爀䀀最洀愀椀氀⸀挀漀洀∀㸀搀漀最琀爀攀渀攀爀䀀最洀愀椀氀⸀挀漀洀㰀⼀愀㸀㰀⼀栀㔀㸀ഀഀ
Цвергшнауцер черный с серебром
഍਀ഀ਀਀㰀栀㔀㸀㰀椀洀最 愀氀琀㴀∀☀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 䜀㔄䀄㴄䬄㤄 䄀 䄀㔄䀄㔄㄄䀄㸄㰄∄  猀爀挀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀愀氀最爀椀猀⸀挀漀洀⼀㈀ ㄀㔀⼀礀愀猀栀愀开㌀⸀樀瀀最∀㸀㰀⼀栀㔀㸀ഀഀ
Цвергшнауцер черный с серебром
഍਀ഀ਀਀㰀栀㔀㸀㰀椀洀最 愀氀琀㴀∀☀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 䜀㔄䀄㴄䬄㤄 䄀 䄀㔄䀄㔄㄄䀄㸄㰄∄  猀爀挀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀愀氀最爀椀猀⸀挀漀洀⼀㈀ ㄀㔀⼀礀愀猀栀愀开㔀⸀樀瀀最∀㸀㰀⼀栀㔀㸀ഀഀ
Цвергшнауцер черный с серебром

Algris Yarson
഍਀ഀ਀਀ഀഀ
Цвергшнауцер черный с серебром
഍਀㰀栀㔀㸀㰀椀洀最 愀氀琀㴀∀☀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 䜀㔄䀄㴄䬄㤄 䄀 䄀㔄䀄㔄㄄䀄㸄㰄∄  猀爀挀㴀∀⼀⼀愀氀最爀椀猀⸀挀漀洀⼀㈀ ㄀㔀⼀礀愀猀礀愀开㄀⸀樀瀀最∀㸀㰀⼀栀㔀㸀ഀ਀਀ഀഀ
Цвергшнауцер черный с серебром
഍਀㰀栀㔀㸀㰀椀洀最 愀氀琀㴀∀☀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 䜀㔄䀄㴄䬄㤄 䄀 䄀㔄䀄㔄㄄䀄㸄㰄∄  猀爀挀㴀∀⼀⼀愀氀最爀椀猀⸀挀漀洀⼀㈀ ㄀㔀⼀礀愀猀栀愀开㐀⸀樀瀀最∀㸀㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀䄀氀最爀椀猀 夀愀猀洀椀渀攀㰀⼀栀㔀㸀ഀ਀਀ഀഀ ഍਀ഀ਀਀ഀഀ
Цвергшнауцер черный с серебром

Silium Corvette
഍਀㰀栀㔀㸀㰀椀洀最 愀氀琀㴀∀☀㈄㔄䀄㌄䠄㴄〄䌄䘄㔄䀄 䜀㔄䀄㴄䬄㤄 䄀 䄀㔄䀄㔄㄄䀄㸄㰄∄  猀爀挀㴀∀⼀⼀稀眀攀爀最椀⸀渀愀爀漀搀⸀爀甀⼀㈀ ㄀㔀⼀爀攀椀开氀攀渀愀⸀樀瀀最∀㸀ഀ਀਀㰀戀爀㸀㰀⼀栀㔀㸀ഀഀ
Цвергшнауцер черный с серебром

Algris Italia
Цвергшнауцер черный с серебром ഍਀㰀戀爀㸀㰀⼀栀㔀㸀ഀ਀਀ഀഀ
Цвергшнауцер черный с серебром ഍਀㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀 㸄㐄㸄䄄㬄㸄㈄㴄〄伄 匀椀氀椀甀洀 䌀漀爀瘀攀琀琀攀㰀⼀栀㔀㸀ഀ਀਀㰀栀㔀㸀㰀椀昀爀愀洀攀 眀椀搀琀栀㴀∀㘀㐀 ∀ 栀攀椀最栀琀㴀∀㌀㘀 ∀ 猀爀挀㴀∀栀琀琀瀀猀㨀⼀⼀眀眀眀⸀礀漀甀琀甀戀攀⸀挀漀洀⼀攀洀戀攀搀⼀䰀唀挀琀倀渀挀攀戀䄀儀∀ 昀爀愀洀攀戀漀爀搀攀爀㴀∀ ∀ 愀氀氀漀眀昀甀氀氀猀挀爀攀攀渀㸀㰀⼀椀昀爀愀洀攀㸀㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀ἀ㔄䀄㈄䬄㔄 䄀㸄䀄㔄㈄㴄㸄㈄〄㴄㠄伄 ㈀ က㄄ 㠀 ᐀〄 匀椀氀椀甀洀 䌀漀爀瘀攀琀琀攀㰀⼀栀㔀㸀ഀഀ

഍਀ഀ਀਀ഀഀ цвергшнауцер щенкицвергшнауцер щенки

Родословная папы и мамы Тоши (Алгрис Италии).
഍਀ഀ਀਀ഀഀ ഍਀ഀ਀਀ഀഀ ഍਀ഀ਀਀ഀഀ ഍਀㰀⼀昀漀爀洀㸀ഀ਀਀㰀⼀琀搀㸀㰀⼀琀戀漀搀礀㸀㰀⼀琀愀戀氀攀㸀ഀഀ